Ochrana osobných údajov

 

Informácia o spracúvaní osobných údajov a poučenie o právach pre zákazníkov a zmluvných partnerov

Spoločnosť Prvá Prešovská stravovacia spoločnosť, s.r.o., Čsl. armády 29, 080 01 Prešov, Slovenská republika, IČO 36 475 360, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 13050/P, aktuálne kontaktné údaje uvedené v časti Kontaktné údaje a na webovej stránke www.ppss.sk („Spoločnosť“) ako prevádzkovateľ v zmysle Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov („GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z.z. („Zákon o ochrane osobných údajov“),

by Vás týmto rada informovala, že pri poskytovaní svojich služieb spracúva osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, na nasledujúce účely:

1. Predzmluvné vzťahy a komunikácia

 • na tento účel spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, adresa, spoločná komunikácia,

 • právnym základom spracúvania osobných údajov je vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR),

 • osobné údaje môžu byť poskytnuté našim zmluvným partnerom – sprostredkovateľom, ktorí osobné údaje spracúvajú v našom mene na základe zmluvy a sú viazaní povinnosťou mlčanlivosti,

 • osobné údaje budú uchovávané počas doby trvania predzmluvných vzťahov, t.j. do doby uzatvorenia pracovnej alebo obdobnej zmluvy s úspešnými uchádzačmi o zamestnanie alebo do ukončenia výberového konania.

2. Vybavovanie objednávok a uzavretie zmluvy

 • na tento účel spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, obchodné meno, IČO, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, údaje o objednaných službách, ďalšie údaje o predmete zmluvy a zmluvných podmienkach, fakturačné údaje, bankové spojenie, podpis,

 • právnym základom spracúvania osobných údajov je plnenie zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR),

 • osobné údaje môžu byť poskytnuté našim zmluvným partnerom – sprostredkovateľom, ktorí osobné údaje spracúvajú v našom mene na základe zmluvy a sú viazaní povinnosťou mlčanlivosti,

 • osobné údaje budú uchovávané počas trvania zmluvného vzťahu a počas doby, počas ktorej si môžete voči Spoločnosti uplatňovať právne nároky a doby potrebnej na preukázanie, uplatnenie alebo obhajobu práv a nárokov Spoločnosti.

3. Plnenie zmluvy (vrátane doručenia tovaru/služby) a súvisiacich zákonných povinností (najmä dodanie dohodnutej služby, fakturácia, platby, administratíva a komunikácia)

 • na tento účel spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu: údaje o objednaných službách, údaje o predmete zmluvy a zmluvných podmienkach, fakturačné údaje, bankové spojenie, údaje o platbách, spoločná komunikácia, kontaktné údaje,

 • právnym základom spracúvania osobných údajov na tento účel je plnenie zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR) a splnenie zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR),

 • osobné údaje poskytujeme sprostredkovateľom, ktorí osobné údaje spracúvajú v našom mene na základe zmluvy a sú viazaní povinnosťou mlčanlivosti a tretím osobám, ak je to nevyhnutné na splnenie našich zmluvných alebo zákonných povinností (banky, poskytovatelia poštových alebo doručovateľských služieb),

 • osobné údaje budú uchovávané počas doby trvania zmluvného vzťahu, resp. počas doby ustanovenej platnými právnymi predpismi, počas ktorej si môžete voči Spoločnosti uplatňovať právne nároky a doby potrebnej na preukázanie, uplatnenie alebo obhajobu práv a nárokov Spoločnosti.

4. Vedenie účtovníctva

 • na tento účel spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, obchodné meno, kontaktné údaje, fakturačné údaje, bankové spojenie, údaje o platbách, podpis, údaje uvedené v účtovných dokladoch,

 • právnym základom spracúvania osobných údajov je splnenie zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR),

 • osobné údaje poskytujeme našim zmluvným partnerom – sprostredkovateľom, ktorí osobné údaje spracúvajú v našom mene na základe zmluvy a sú viazaní povinnosťou mlčanlivosti (spolupracujúci účtovníci, daňoví poradcovia, audítori) a tretím osobám, ak je to nevyhnutné na splnenie našich zmluvných alebo zákonných povinností (orgány verejnej správy),

 • osobné údaje budú uchovávané počas doby 10 rokov, resp. podľa príslušných právnych predpisov, najmä § 35 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

5. Vybavovanie reklamácií a sťažností

 • na tento účel spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko, kontaktné údaje, údaje o reklamovanom tovare alebo službe, súvisiaca komunikácia,

 • právnym základom spracúvania osobných údajov je plnenie zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR) a splnenie zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR),

 • osobné údaje poskytujeme sprostredkovateľom, ktorí osobné údaje spracúvajú v našom mene na základe zmluvy a sú viazaní povinnosťou mlčanlivosti a tretím osobám, ak je to nevyhnutné na riadne vybavenie reklamácie alebo sťažnosti a následných alebo súvisiacich procesov (znalci, subjekty vykonávajúce odborné posúdenie, orgány ochrany spotrebiteľa),

 • osobné údaje budú uchovávané počas doby potrebnej na riadne vybavenie reklamácie alebo sťažnosti, do právoplatného skončenia všetkých súvisiacich konaní a doby potrebnej na preukázanie, uplatnenie alebo obhajobu práv a nárokov Spoločnosti.

6. Poskytovanie podpory prostredníctvom e-mailu alebo telefónu

 • na tento účel spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu: titul, meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, história objednávok,

 • právnym základom spracúvania osobných údajov na tento účel je uzatvorenie a plnenie zmluvy, predzmluvné vzťahy (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR),

 • osobné údaje poskytujeme sprostredkovateľom, ktorí osobné údaje spracúvajú v našom mene na základe zmluvy a sú viazaní povinnosťou mlčanlivosti,

 • osobné údaje budú uchovávané počas doby nevyhnutnej na poskytnutie požadovanej podpory.

Spoločnosť nemá v úmysle preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii. K automatizovanému rozhodovaniu v zmysle GDPR

dochádzať nebude.

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov máte nasledujúce práva:

 • Právo na prístup k údajom

Máte právo získať od Spoločnosti potvrdenie o tom, či spracúva osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a ak áno, máte právo na informácie o 

 • účele spracúvania

 • kategórii dotknutých osobných údajov

 • príjemcovi alebo kategórii príjemcov, ktorým osobné údaje boli alebo budú sprístupnené, najmä pokiaľ by šlo o príjemcov pochádzajúcich z tretích krajín mimo EÚ a medzinárodné organizácie

 • plánovanej dobe uchovávania osobných údajov a, pokiaľ túto dobu nebude možné určiť, o kritériách použitých na jej určenie

 • existencii práva požadovať od Spoločnosti opravu alebo vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie ich spracúvania, ako aj práva namietať proti tomuto spracúvaniu

 • zdroji osobných údajov, pokiaľ tieto neboli získané od Vás

 • skutočnosti, či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania, a zmysluplné informácie týkajúce sa použitého postupu, ako aj významu a predpokladaných dôsledkov takého spracovania.

 • Právo na opravu

Máte právo na to, aby Spoločnosť bez zbytočného odkladu opravila nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a tiež právo na doplnenie neúplných osobných údajov (aj poskytnutím doplnkového vyhlásenia).

 • Právo na vymazanie („zabudnutie“)

Máte právo dosiahnuť bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, ak

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali,

 • odvoláte súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie,

 • namietate voči spracúvaniu z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie,

 • namietate voči spracúvaniu na účely priameho marketingu,

 • osobné údaje sa spracúvali nezákonne,

 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva SR,

 • osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti adresovanou priamo dieťaťu.

 • Právo na obmedzenie spracúvania

Máte právo, aby Spoločnosť obmedzila spracúvanie, ak: 

 • napadnete správnosť osobných údajov, a to počas obdobia potrebného na overenie ich správnosti,

 • v prípade protizákonného spracúvania namiesto vymazania osobných údajov požiadate o obmedzenie ich použitia,

 • Spoločnosť už osobné údaje nepotrebuje na účely spracúvania, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich právnych nárokov,

 • namietate voči spracúvaniu z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie, až do overenia, či oprávnené dôvody Spoločnosti prevažujú nad oprávnenými dôvodmi na Vašej strane.

 • Právo na prenosnosť údajov

Máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a preniesť osobné údaje k ďalšiemu prevádzkovateľovi bez prekážok, pokiaľ je to technicky možné.

 • Právo nepodliehať automatizovanému rozhodovaniu

Máte právo nepodliehať rozhodnutiu založenému výhradne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, ktoré by malo právne účinky, ktoré sa Vás týkajú alebo Vás podobne významne ovplyvňujú.

 • Právo na odvolanie súhlasu

Máte právo kedykoľvek jednoducho odvolať udelený súhlas na spracúvanie osobných údajov.

 • Právo na podanie sťažnosti

Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu (Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, www.dataprotection.gov.sk), ak sa domnievate, že Spoločnosť spracúva osobné údaje v rozpore s právnymi predpismi. Máte právo na účinný súdny prostriedok nápravy proti právne záväznému rozhodnutiu dozorného orgánu.

 • Právo na informácie o primeraných zárukách

Máte právo na informáciu o primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu osobných údajov, pokiaľ by sa osobné údaje prenášali do tretej krajiny (mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

 • Právo na kópie

Máte právo na kópiu spracúvaných osobných údajov, a to aj v elektronickej podobe.

 • Právo na oznámenie

Máte právo na oznámenie o porušení ochrany osobných údajov, ak by toto porušenie pravdepodobne viedlo k vysokému riziku pre Vaše práva a slobody.

 • PRÁVO NAMIETAŤ

Máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú na účely oprávnených záujmov Spoločnosti, vrátane profilovania, z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie. Toto právo máte i v prípade spracúvania osobných údajov pre účely priameho marketingu, vrátane profilovania s tým súvisiacim.

Kontaktné údaje

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracúvania alebo ochrany Vašich osobných údajov alebo máte v úmysle uplatniť si Vaše práva, kontaktujte nás, prosím, telefonicky, e-mailom alebo písomne na adrese:

 

Prvá Prešovská stravovacia spoločnosť, s.r.o.

Adresa: Čsl. armády 29, 080 01 Prešov, Slovenská republika

Mailová adresa: ppsssro@gmail.com

Telefónne číslo: 051 7710 490, +421948520720